Taotlemisel esitatavad dokumendid

Lümfiterapeudi, tase 6 kutse andmise protsess algab, kui taotleja edastab elektroonselt võ paberkandjal kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid.

TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID:

1. Vormikohane avaldus (vt. Lisa 1) avaldus peab olema digiallkirjastatud või allkirjastatult paberkandjal.

2. Elulookirjeldus (CV, koos kõikide dokumentidega Lisa A-D) (vt. Lisa 3),

3. Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

4. Lümfiteraapiaalast haridust tõendava dokumendi koopia,

5. Massööri, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, arsti, hambaarsti, õe või ämmaemanda erialast haridust tõendava dokumendi koopia,

6. Maksekorraldus (või muu kinnitus) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.